Myers Real Estate Logo Yello Circle, Black M, White Text